12
آگوست

مکانیزم انحلال دولومیت کلسینه شده در سرباره کوره قوس الکتریکی

از آنجایی که دولومیت کلسینه شده حاوی ذرات CaO و MgO است، مکانیزم انحلال آن مرتبط با انحلال این ذرات است در مورد CaO ، فیلمی از دی کلسیم سیلیکات در سطح تشکیل گشته و در حمام سرباره مذاب راکد مانع انحلال آهک می گردد، در حالی که در حمام سرباره مذاب مغشوش این فیلم به راحتی شکسته و وارد سرباره مذاب می شود. در مورد MgO ، انحلال منیزیت در طی انحلال محلول جامد (Fe,Mg)O که در سطح آن تشکیل می شود پیشرفت می نماید. در مورد دولومیت کلسینه ، در سطح ذرات CaO ممکن است سرباره مذاب در تعادل با 2CaO.SiO2 و در سطح ذرات MgO در تعادل با محلول جامد (Fe,Mg)O باشد.

بر اساس نتایج بدست آمده 2CaO.SiO2 در کنار سرباره مذاب و در فصل مشترک سرباره مذاب – دولومیت تشکیل می شود و محلول جامد (Fe,Mg)O در کنار دولومیت کلسینه و در همین فصل مشترک تشکیل می گردد.

در سرباره مذاب راکد ذرات CaO و MgO شروع به انحلال می نمایند و 2CaO.SiO2 و محلول جامد (Fe,Mg)O بطور همزمان تشکیل می گردد، لیکن 2CaO.SiO2 به خاطر اختلاف در ساختار کریستالی CaO و MgO به راحتی از سطح دولومیت جدا می شود و سرباره مذاب و غنی از FeO داخل درزها نفوذ کرده و محلول جامد (Fe,Mg)O روی سطح دولومیت پخته شده تشکیل می گردد.

در سرباره مذاب مغشوش ، فیلم 2CaO.SiO2 به راحتی جدا و وارد سرباره می شود و پس از آن سطح دولومیت به طور گسترده ای توسط محلول جامد (Fe,Mg)O در صورت بالا بودن مقدار FeO سرباره پوشیده می شود و در نتیجه سرعت انحلال با انحلال محلول جامد (Fe,Mg)O کنترل می گردد. لپ تاپ استوک