13
آگوست

کاربرد دولومیت کلسینه شده جهت کاهش مصرف نسوز در کوره قوس الکتریکی

در کوره های قوس الکتریکی ناحیه فولادسازی از نسوزهایی بر پایه منیزیت به طور گسترده استفاده می شود. در این رابطه در کف کوره های از جرم های کوبیدنی بر پایه MgO و در دیواره های کوره از نسوزهای منیزیت – کربن (MgO-C) با گریدهای مختلف در مناطق مختلف کوره استفاده می شود. انحلال شیمیایی MgO این مواد نسوز در سرباره طی فرایند ذوب آهن اسفنجی در EAF مهمترین مکانیزم خوردگی و مصرف این نسوزها است. در واقع این سرباره ها جهت رسیدن به تعادل ترمودینامیکی نیازمند مقداری MgO هستند که این MgO را معمولا از نسوز کوره در خود حل می کنند.

بررسی و تحقیقات صنعتی نشان داده است که با شارژ دولومیت کلسینه شده MgO و CaO با مکانیزم خاصی در سرباره حل گشته و سرباره جهت رسیدن به تعادل ترمودینامیکی MgO مورد نیاز خود را از دولومیت تامین نموده و در نتیجه انحلال MgO از نسوز منیزیتی کوره توسط سرباره کاهش می یابد.

میزان MgO موجود در سرباره کوره قوس الکتریکی قبل از شارژ دولومیت و بعد از آن تفاوت زیادی ندارند. با در نظر گرفتن رابطه زیر :

  • محل تامین MgO موجود در سرباره بدون شارژ دولومیت:

MgO موجود در MgO + DIR موجود در آهک MgO+ حل شده از مواد نسوز منیزیتی

  • محل تامین MgO موجود در سرباره با شارژ دولومیت:

MgO موجود در MgO + DIR موجود در آهک MgO+ حل شده از دولومیت

مشخص می شودکه میزان MgO مورد نیاز در رابطه دوم از انحلال MgO موجود در دولومیت ارزان قیمت نسبت به نسوز تامین می گردد بنابراین عمر نسوز منیزیتی افزایش می یابد.