دولومیت کلسینه شده
09
دسامبر

تاثیر شارژ دولومیت کلسینه شده بر بازیسیته سرباره

مهمترین معیار ارزیابی کیفیت سرباره ، درجه بازی سرباره است که با استفاده از ترکیب شیمیایی آن به دست می آید و به چند صورت تعریف می شودکه مهمترین آنها به صورت زیر است:

همانطور که در رابطه بالا مشخص است افزایش درصد MgO باعث افزایش بازیسیته سرباره می گردد. سرباره ها می توانند حاوی اکسیدهای زیر باشند.

B2O3 , SiO2 , P2O5 , V2O5 , Al2O3 , TiO2 , ZrO2 , MgO , FeO , MnO , CaO

خاصیت بازی اکسیدهای فوق از چپ به راست و خاصیت اسیدی آنها از راست به چپ افزایش می یابد. عامل اصلی سرباره های بازی آهک و عامل اصلی سرباره های اسیدی سیلیس می باشد. هنگامی که مقادیر MgO و Al2O3 در سرباره پایین باشد بهتر است از بازیسیته دوتایی استفاده گردد و در شرایطی که مقادیر این اجزا بالا باشد( نظیر زمان شارژ دولومیت که MgO بالا می رود) بهتر است از اندیس بازیسیته چهارتایی به عنوان شاخص برای سرباره استفاده نمود.

همانطور که می دانید در ابتدای عملیات ذوب گیری و در هنگام ذوب قراضه ، سرباره اکثرا دارای خاصیت اسیدی می باشد و این خاصیت اسیدی شدیدا باعث خوردگی نسوز می گردد. به همین جهت استفاده از دولومیت که دارای مقادیر زیادی MgO و پس از آن CaO است می تواند باعث اشباع سرباره از MgO و همچنین خاصیت بازی آن گردد.